Tuesday, November 3, 2009

Nov 4


I like feathers
I like robots
I like Toy Story
I like lace up boots
I like spooning
I like the fan on at night
I like body modifications
I like Frankie magazine
I like jumpsuits
I like lists
I like fashion
I like shoes
I like hair

No comments:

Post a Comment